Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Wat is het PMO?

PMO staat voor Preventief Medisch Onderzoek. Het PMO is een verzameling van methoden die gebruikt wordt om de leefstijl, het werkvermogen en de gezondheid van werknemers te bewaken, te bevorderen en in kaart te brengen. Een PMO is een onderzoek dat bedrijfsmatig wordt aangeboden zonder dat er bij een werknemer sprake is van concrete gezondheidsklachten of dat er een aanwijzing is voor gezondheidsrisico’s of -problemen.

Doelstellingen

De doelstellingen van het PMO luiden als volgt:

  • Preventie van beroepsziekten en arbeidsgerelateerde aandoeningen bij zowel individuele als groepen werknemers;
  • Bewaken en bevorderen van de gezondheid van de individuele en groepen werknemers in relatie tot het werk;
  • Bewaken en verbeteren van het functioneren en de inzetbaarheid (vitaliseren) van de individuele werknemer.

Inhoud

De inhoud van het PMO hangt af van de risico’s die geconstateerd zijn in de risico-inventarisatie en -evaluatie, de doelstellingen binnen de organisatie en de branche, waarin zij actief zijn. De bedrijfsarts adviseert de organisatie bij een voorstel voor de inhoud van het onderzoek. Nadat het voorstel door het management is besproken, wordt de definitieve invulling van het PMO vastgesteld.

Waarom een PMO laten uitvoeren?

Vanuit de organisatie kan er samen met de bedrijfsarts periodiek een PMO aangeboden worden. Zo kan er een beeld geschetst worden van de gezondheid van (groepen) werknemers. Een PMO kan een bijdrage leveren aan het reduceren van het verzuim en de productiviteit van werknemers stimuleren.

Daarnaast geeft een PMO inzicht in de gezondheid van werknemers en het maakt van tijd tot tijd de balans op. Zo worden eventuele gezondheidsklachten – die werkgerelateerd zijn – tijdig ontdekt.

Ook bij een werknemer met een laag verzuim en die geen gezondheidsklachten ervaart, is een PMO functioneel. Naast onvoorziene gezondheidsrisico’s en -problemen kunnen namelijk ook de leefstijl en het werkvermogen in kaart worden gebracht. Deze worden niet alleen door fysieke klachten bepaald.

Wettelijke verplichtingen

Werkgever

Werkgevers zijn bij wet verplicht om een PMO aan de werknemers te bieden. Dit is opgenomen in artikel 18 van de Arbowet: “De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken”. Er is geen standaardtermijn voor de herhalingen vastgesteld. Dit hangt namelijk af van eerdere PMO’s . Hieruit kan geconstateerd worden dat op het werk bepaalde risico’s zijn. Bij risico’s kun je denken aan geluid en/of gevaarlijke stoffen. Naast het aanbieden van een PMO neemt de werkgever ook de kosten voor zijn rekening.

Werknemers
Deelname aan een PMO is voor werknemers geen verplichting, maar op basis van een aantal wetten geldt er voor bepaalde functies, branches of sectoren wel een verplicht medisch onderzoek.

Uitvoering
De directie neemt de beslissing om een PMO te laten uitvoeren bij hun werknemers en stelt – na advies van een bedrijfsarts – de inhoud hiervan vast. Dit gebeurt na een oriëntatiefase, waarin zowel de organisatie als de bedrijfsarts informatie verzamelen en de ondernemingsraad haar standpunt kenbaar maakt. Daarnaast kan de ondernemingsraad tevens de werkgever wijzen op zijn verplichting om een PMO aan te bieden. Het daadwerkelijke PMO wordt uitgevoerd door één of meerdere Arbo-professionals (al dan niet BIG-geregistreerd).

Naast de Arbo-professional speelt de bedrijfsarts een centrale rol en kunnen ook Arbo-verpleegkundige, arbeids- en organisatiedeskundige, laboranten en doktersassistenten een wezenlijke taak hebben. De organisatie die de PMO uitvoert, moet ervoor zorgen dat werknemers  – die betrokken zijn bij de uitvoering –  deskundig, bekwaam en bevoegd zijn. Ook toetst de PMO-uitvoerder met regelmaat dat de betrokken werknemers bewust zijn van de veiligheidsaspecten van hun werkzaamheden, de betreffende wetten en regelingen en hun verantwoordelijkheden hierin kennen. De uitvoerende organisatie moet voor nieuwe werknemers een inwerkprogramma aanbieden die op de werkzaamheden gericht zijn.

Inbedding

Om ervoor te zorgen dat het PMO in de desbetreffende organisatie juist ingebed wordt, is het belangrijk dat de werknemers goed geïnformeerd worden om zo de keuze te maken al dan niet deel te nemen. Het is wenselijk om uw werknemers te informeren over:

  • De manier van uitvoering van het PMO;
  • Voor- en nadelen van het PMO;
  • Nut en risico’s van het PMO in het algemeen en specifiek voor deze persoon;
  • Privacy aspecten.

Uitkomsten PMO

De PMO- uitvoerders informeren hun werknemers vertrouwelijk over de bevindingen uit het onderzoek. De bedrijfsarts of arbodienst beheert de dossiers van de werknemers. De persoonlijke gegevens vallen onder het beroepsgeheim en moeten voldoen aan de WBP (wet bescherming persoonsgegevens). Deze wet bepaalt onder andere dat in de rapportage – voor de desbetreffende organisatie – geen gegevens mogen staan die naar individuele werknemers herleiden.

Vervolg

Een PMO mag uitsluitend een indicatie van gesignaleerde gezondheids- en werkproblemen geven. Wanneer de bevindingen uit het PMO met de desbetreffende persoon gecommuniceerd zijn, kan er gekozen worden om maatregelen te nemen om zo de gezondheid te beschermen of te verbeteren. De PMO-uitvoerende organisatie kan vaak een vervolgprogramma aanbieden.

Terug naar overzicht